Wykorzystujemy pliki cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, które pomagają nam poprawić wydajność i funkcjonalność naszej strony.

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie i ustawieniami w przeglądarce. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć pozytywny wpływ na funkcjonalność witryny.

Aby otrzymać informacje o swoich Danych Osobowych, celach i stronach, z którymi Dane są dzielone, skontaktuj się z Właścicielem.

Właściciel i kontroler danych

Rodzaje zebranych danych

Właściciel nie udostępnia listy typów zebranych danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat każdego typu zebranych danych osobowych są dostarczane w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pomocą konkretnych tekstów wyjaśniających wyświetlanych przed zbieraniem danych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji. O ile nie jest określone inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe, a nieudostępnienie danych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę aplikację. W przypadkach, gdy ta aplikacja wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez wpływu na dostępność lub funkcjonowanie usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą kontaktować się z Właścicielem. Każde użycie plików Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację służy zapewnieniu usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Cookies, jeśli jest dostępna.

 

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi z wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub zewnętrznych stron (takich jak dostawcy usług technicznych stron trzecich, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingowi, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, jeśli jest to konieczne, jako Procesorzy Danych przez Właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może być zażądana od Właściciela w dowolnym momencie.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, jeśli ma do tego jedną z następujących podstaw:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi ustawodawstwami Właściciel może być uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („opt-out”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z wymienionych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak, kiedy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania obowiązków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów leżących w uzasadnionych interesach realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić specyficzną podstawę prawną dotyczącą przetwarzania, a w szczególności czy dostarczenie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

 

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, gdzie znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej transferu Danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji rządzonej przez publiczne prawo międzynarodowe lub ustanowionej przez dwa lub więcej państw, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony ich Danych.

Jeśli ma miejsce taki transfer, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

 

Czas przechowywania

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane przez cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z wykonaniem umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z uzasadnionymi interesami Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może być uprawniony do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, kiedykolwiek Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, tak długo jak taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, kiedy jest to wymagane do wykonania obowiązku prawnego lub na rozkaz władzy.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawa dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po wygaśnięciu okresu przechowywania.

 

Prawa Użytkowników privacy policy user right Prawa Użytkowników Polityka Prywatności

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo do:

 • Wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, którą wcześniej udzielili na przetwarzanie ich Danych Osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych.Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich Danych, jeśli przetwarzanie jest prowadzone na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Dostępu do ich Danych.Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania i otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikacji i żądania sprostowania.Użytkownicy mają prawo weryfikować dokładność swoich Danych i żądać ich aktualizacji lub sprostowania
 • Ograniczenia przetwarzania ich Danych.Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych do żadnych celów innych niż ich przechowywanie.
 • Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • Otrzymać swoje Dane i przekazać je innemu administratorowi.Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Warunek ten ma zastosowanie, pod warunkiem że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na zgody Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną, lub na obowiązkach przedumownych.
 • Wnieść skargę.Użytkownicy mają prawo wnosić skargi do właściwego organu ochrony danych.

 

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane dla dobra publicznego, w ramach wykonywania oficjalnej władzy powierzonej Właścicielowi lub dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając powód związany z ich szczególną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą odnieść się do odpowiednich sekcji tego dokumentu.

 

ak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o wykonanie praw użytkownika mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Te wnioski mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela jak najszybciej, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

 

Dodatkowe informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być używane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwego działania prawnego wynikającego z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub związanych z nią Usług. Użytkownik deklaruje, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w tej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstualne informacje dotyczące konkretnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

 

Logi systemowe i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta Aplikacja oraz wszelkie usługi stron trzecich mogą zbierać pliki, które rejestrują interakcje z tą Aplikacją (logi systemowe), wykorzystując inne Dane Osobowe (takie jak adres IP) do tego celu.

 

Informacje niezawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących zbierania lub przetwarzania Danych Osobowych można zażądać od Właściciela w dowolnym momencie. Proszę zobaczyć informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Do Not Track”

Ta Aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby ustalić, czy jakiekolwiek usługi stron trzecich, z których korzysta, honorują żądania „Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

 

Zmiany w tej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tej polityce prywatności w dowolnym czasie, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz możliwie w tej Aplikacji i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych Właściciela. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

Jeśli zmiany wpłyną na działania przetwarzania prowadzone na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, jeżeli będzie to wymagane.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych przygotowań do RODO, wyślij nam e-mail na adres gdpr@bmlg.eu z odniesieniem do  “GDPR” lub “DATA PROTECTION”.